Jump to content

PODMÍNKY ZÁSTAV

 

Zástavní podmínky

Zástavní podmínky v naší zastavárně

1.

zastavený předmět je jeho majetkem
 

2.

souhlasí s dohodnutou zástavní cenou
 

3.

termín splatnosti je závazný pro obě smlouvní strany a byl stanoven dle jeho návrhu
 

4.

spolu s pohledávkou uhradí v den splatnosti i poplatek ve výši 5% z vyplacené částky za

každý i započatý týden NEBO DLE SMLOUVY O PŮJČCE
 

5.

nevyplatí-li pohledávku ve stanoveném termínu, souhlasí s tím, aby si zastavárna

uspokojila svoji pohledávku ze zastavené věci přímo sama ve smyslu § 151f Občanského

zákoníku
 

6.

se seznámil a souhlasí s podmínkami zástavního řádu
 

7.

na zastavené věci neváznou žádná jiná věcná břemena, dluhy a toto není předmět jiné zástavy.
 

8.

za skryté závady nezjištěné při přejímce zástavního předmětu do zástavy zastavárna

nenese odpovědnost!!!
 

9.

minimální týdenní úrok činí 40 kč. 
 

 

Maximální zástavní doba jsou 4 týdny.

Prodloužení je možné, po uhrazení úroku.

Zástavce uděluje v souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb. výslovný souhlas se

zpracováním svých osobních údajů pro potřeby evidence a archivace zástavních smluv.

Osobní údaje budou uloženy a spravovány v počítačovém programu pro evidenci zástavních

smluv. Zástavní věřitel se zavazuje chránit tyto osobní údaje před zneužitím a neposkytnout

je třetím osobám.